Ny Nørreport – et succesfuldt projekt

Lørdag den 10. januar 2015 blev Nørreport station genåbnet af en tilfreds transportminister Magnus Heunicke, som fortalte, at projektet var færdigt til tiden og overholdt budgettet. Forinden havde overborgmester Frank Jensen holdt en tale, hvor han sagde, at ombygningsarbejdet havde været ”besværligt og bøvlet”, men der var et gammelt mundheld, der sagde, ”at det skulle være slemt, før det kunne blive godt”, og det havde været værd at vente på, når man nu kunne se de flotte og forbedrede forhold på stationspladsen med dens nye bygninger og den moderniserede fjernbaneperron.

Planlægning og samarbejde har været i fokus fra start

Ny Nørreport på indvielsesdagen den 10. januar 2015

At de to ansvarlige politikere for det store renoveringsprojekt på Ny Nørreport begge var på talerstolen i forbindelse med genindvielsen er ikke en tilfældighed, men resultatet af et langvarigt og planlagt samarbejde mellem, i dette tilfælde, de statslige infrastrukturselskaber Banedanmark og DSB, samt Københavns Kommune.

Meget tidligt i planlægningsfasen, som strækker sig helt tilbage til 2010, blev de tre operationelle parter: Banedanmark, DSB og Københavns Kommune enige om, at det var i deres fælles interesse og i samfundets interesse, at indgå en fælles bygherreoverenskomst, som fastlagde rammerne for, hvorledes projektets skulle planlægges, styres og finansieres.

Gennem arbejdet med etableringen af bygherreoverenskomsten blev en række vigtige grænseflader afdækket, og det blev aftalt, hvordan byggesagen skulle organiseres, og hvordan udgifterne skulle fordeles. Desuden blev én af parterne, nemlig Banedanmark, udpeget som pennefører under udførelsen. Det har betydet en meget klar og effektiv organisering, hvor alle de operationelle opgaver, der skal klares i samarbejde med entreprenører, tekniske rådgivere, samt ikke mindst de mange interessenter og brugere, er blevet ledet og styret samlet, og med en klar placering af ansvaret.

Rådgiverne
Totalrådgiver: Grontmij A/S Underrådgivere: Atkins og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Arkitekter: Gottlieb & Paludan A/S, COBE A/S og Bartenbach Lichtlabor Vejprojekt: Rambøll A/S

Under hele forløbet har de tre bygherrer haft en fælles styregruppe, der har overvåget processen, og tilset, at overenskomstens intentioner er blevet indfriet.

Udfordringer er set i øjnene

Trafikalt har Nørreport station en særstatus, idet det er den eneste station i Danmark, der betjener både Metro, S-tog og fjerntog. Samtidig passerer 92 buslinier området. Det er således landets travleste trafikknudepunkt med daglig passage af ca. 250.000 mennesker. For at sikre gennemførelsen af renoveringsprojektet under så vanskelige forhold, har de tre bygherrer set udfordringerne i øjnene fra starten af opgaven. De har dels udført risikoanalyser og erfaringsbaseret projektering og planlægning, og dels stillet krav om robusthed i løsningerne, som betyder, at de har skullet kunne ”opsuge” de overraskelser, der altid kommer i et projekt af denne type.

Bygherrerne
Bygherre for byrum og vejanlæg: Københavns Kommune Bygherre for stationsbygninger: DSB Bygherre for tunnelrenovering: Banedanmark Læs mere: www.nynoerreport.dk

Desuden er der både i tidsplaner og økonomioverslag indlagt tilstrækkelige buffere og reserver, der bevirker, at tid og økonomi har kunnet styres og tilpasses undervejs på en optimal måde.

Opskriften på succes

Gennemførelsen af det succesfulde projekt Ny Nørreport på et af de travleste trafikknudepunkter i Danmark, viser, at det kan lade sig gøre, når alle byggeriets parter gør sig de nødvendige anstrengelser. I dette tilfælde skyldes det måske, at respekten for opgaven, selvklart har være meget stor fra begyndelsen, men det ændrer ikke ved det universelle i de forhold, som successen har baggrund i, og som kort kan opsummeres således:

  • Byg dit projekt på erfaringsbaseret planlægning og risikovurderinger
  • Etabler en entydig og kompetent organisering af projektet i alle dets faser
  • Sørg for en fælles overenskomstaftale mellem opgavens hovedaktører, inden du går i gang med opgaven

 


Sweco er Europas førende virksomhed inden for ingeniør- og arkitektrådgivning. Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund, og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden.